آگهی فقدان سند مالکیت سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تاریخ /19/خردادماه سال /1400نظر به اینکه انیس بازدار به استناد استشهادیه محلی بوارده شماره 4788مورخ 04/03/1400 درخصوص پلاک 41172 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش دو بندرعباس(زیباشهر کوی ابرار 25 مجتمع مروارید ) مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به نام انیس بازدار ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 
366938 ه 98 به نامش صادر گردیده است که سند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است؛ لذا استناد ماده 120 آئین نامه اصلاحی و تبصره ذیل آن بدینوسیله اعلام می شود هرکس مدعی انجام معامله نسبت به پلاک مذکور و وجود اصل سند مالکیت در نزد خود می باشد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه اسناد نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار:29/03/1400 
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس منطقه 2-اسمعیل ربیعی نژاد
132/1400 م/الف     24/03/1400    213850
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها