آگهی فقدان سند مالکیت سند مالکیت ششدانگ یک باب چهاردیواری تاریخ /28/تیرماه سال /1400نظر به  اینکه آقای احمد مقیمی وکیل وراث مرحوم عبدالکریم نامور بشماره وکالت 40548 مورخ 24/03/1400 دفترخانه اسناد رسمی 172 خنج باستناد فرم استشهادیه ای سند مالکیت المثنی حدنگاری(کاداستری) جهت دریافت سند مالکیت المثنی محلی اعلام نموده اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب چهاردیواری بشماره پلاک 2647-اصلی بمساحت (50/103)یکصد و سه متر و پنجاه دسی متر مربع واقع در بندرلنگه- کوی بلوکی بخش 24 بندرلنگه که در دفتر املاک الکترونیکی 139720323055000071 بنام آقای عبدالکریم نامور فرزند محمد ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 005175 ب 96صادر و تسلیم گردیده واکنون نیز در مالکیت مالک مستقر می باشد، مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند. بدینوسیله اعلام می دارد هرکس مدعی وجود اسناد مالکیت فوق نزد خویش و یا انجام معامله نسبت به 
پلاک مذکور می باشد برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک بایستی ظرف مهلت 10 روز  
از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه عین اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره المثنی سند مالکیت موصوف برابر مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها