آگهی فقدان سند مالکیت سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه تاریخ /28/تیرماه سال /1400نظر باینکه آقای احمد مقیمی وراث مرحوم عبدالکریم نامور بشماره وکالت 40548 مورخ 24/03/1400 دفتر خانه اسناد رسمی 172 خنج باستناد فرم استشهادیه ای  سند مالکیت المثنی حدنگاری (کاداستری) جهت دریافت سند مالکیت المثنی محلی اعلام نموداه اند که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه بشماره پلاک 2646- اصلی بمساحت( 30/727) هفتصد وبیست وهفت متر و سی دسی متر مربع  واقع در بندرلنگه- کوی  بلوکی بخش 24 بندرلنگه که در دفتر  املاک الکترونیکی 139720323055000072 بنام آقای عبدالکریم نامور فرزند محمد ثبت وسند مالکیت بشماره 005176 ب96 صادر وتسلیم گردیده است اکنون در مالکیت مالک مستقر میباشد مفقود گردیده  است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند. بدینوسیله اعلام می دارد هرکس مدعی وجود اسناد مالکیت فوق نزد خویش و یا انجام معامله نسبت به 
پلاک مذکور می باشد برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک بایستی ظرف مهلت 10 روز  
از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه عین اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره المثنی سند مالکیت موصوف برابر مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها