آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمیبرابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میناب تصرفات مالکانه وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان واملاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
قطعه 1بخش 4
1-خانم زینب ملاحی کنکی   فرزند جهانگیر   به شماره شناسنامه  1655صادره از بندرعباس  و به شماره ملی 3392367141و به شماره رای  140060323057000179 در ششدانگ یکباب  آپارتمان  به مساحت  29/200 متر مربع قسمتی از  پلاک  شماره 868و869-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در میناب بلوار گلستان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی سید مهدی مکیان 
2-یوسف عباسی    فرزند ذکریا    به شماره شناسنامه  69صادره از میناب   و به شماره ملی 3421797501و به شماره رای  140060323057000187 در ششدانگ یکباب  خانه  به مساحت  76/382 متر مربع قسمتی از  پلاک  شماره 875و876-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در میناب بلوار ابن سینا خریداری ازمالک رسمی محمد میر بیگی 
3-علی قاسمی     فرزند احمد    به شماره شناسنامه  601صادره از میناب   و به شماره ملی 342067693و به شماره رای  140060323057000103 در ششدانگ یکباب  ساختمان  به مساحت  70/207 متر مربع قسمتی از  پلاک  شماره 916الی 920-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در میناب روبروی فرمانداری  خریداری مع الواسطه   ازمالک رسمی محمود منصفی
 4-خانم مریم فعله پور     فرزند محمد    به شماره شناسنامه  11654صادره از میناب   و به شماره ملی 3420116551و به شماره رای  139960323057002041 در ششدانگ یکباب  خانه  به مساحت  21/200 متر مربع قسمتی از  پلاک  شماره 1026-اصلی  قطعه 1 بخش4 واقع در میناب بلوار ساحلی محله شهید صفری  خریداری مع الواسطه   ازمالک رسمی میرزا جواد احمدی
 قطعه 2 بخش 4
5-خانم راحله گواری پور  فرزند دادخدا به شماره شناسنامه  0صادره از میناب و به شماره ملی 3410283153و به شماره رای  140060323057000183 در ششدانگ یکباب  خانه  به مساحت  66/141 متر مربع قسمتی از  پلاک  شماره 5فرعی از1049-اصلی  قطعه 2 بخش4 واقع در میناب باغ ملک  خریداری از مالکین رسمی مشاعی آقایان میرهاشم ومیرعبدالله وخانم فاطمه همگی شمس
قطعه یک بخش 5
6-یار محمد خواجه دادی  فرزند محمد    به شماره شناسنامه 1898 صادره از میناب و به شماره ملی 3420830335 و به شماره رای  140060323057000298 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  160 متر مربع قسمتی از پلاکهای  شماره 112و113-اصلی  قطعه 1 بخش5 واقع در میناب بلوار رسالت خریداری مع الواسطه از مالک رسمی نظر رنجبر  
    7-اسماعیل هاشمی پور  فرزند محمد    به شماره شناسنامه 16629 صادره از میناب و به شماره ملی 3420166036 و به شماره رای  140060323057000182 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  49/781 متر مربع قسمتی از پلاکهای  شماره 112و113-اصلی  قطعه 1 بخش5 واقع در میناب بلوار رسالت خریداری مع الواسطه از مالک رسمی نظر رنجبر 
8- محمد  هاشمی پور  فرزند عباس    به شماره شناسنامه 617 صادره از میناب و به شماره ملی 3420319908 و به شماره رای  140060323057000181 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  23/1453 متر مربع قسمتی از پلاکهای  شماره 112و113-اصلی  قطعه 1 بخش5 واقع در میناب بلوار رسالت شیخ آباد  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی نظر رنجبر 
9- عطا اله  هاشمی پور  فرزند محمد     به شماره شناسنامه 968 صادره از میناب و به شماره ملی 3421861005 و به شماره رای  140060323057000180 در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  23/783 متر مربع قسمتی از پلاکهای  شماره 112و113-اصلی  قطعه 1 بخش5 واقع در میناب بلوار رسالت شیخ آباد  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی نظر رنجبر 
10-رضا زاهدی درخانه   فرزند عبدالله   به شماره شناسنامه 209 صادره از میناب  و به شماره ملی 3421942528 و به شماره رای  140060323057000137در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  02/216 متر مربع قسمتی از پلاکهای  شماره 145-اصلی  قطعه 1 بخش5 واقع در میناب شهرک دانش    خریداری از مالک رسمی شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش شماره یک میناب 
   11-عبدالنبی حاج حسینی   فرزند بشیر  به شماره شناسنامه  745صادره از میناب   و به شماره ملی3420762771  و به شماره رای  140060323057000186 در ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 74/855  متر مربع قسمتی از پلاک145 -اصلی قطعه 1بخش5 واقع درمیناب بلوارآل محمد روبروی اداره خاک   خریداری ازمالک رسمی ابراهیم شهرائی
12-مجید رونما    فرزند علی   به شماره شناسنامه  1013صادره از میناب   و به شماره ملی3421861455  و به شماره رای  140060323057000135 در ششدانگ یکباب خانه    به مساحت 94/206  متر مربع قسمتی از پلاک221الی 226 -اصلی قطعه 1بخش5 واقع درمیناب محله سلیمانی خریداری مع الواسطه  ازمالک رسمی یوسف ترابی
13-محمد ثمالی     فرزند ابراهیم    به شماره شناسنامه  145صادره از میناب   و به شماره ملی3421953384  و به شماره رای  140060323057000147 در ششدانگ یکباب خانه    به مساحت 46/266  متر مربع قسمتی از پلاک شماره 353-اصلی قطعه 1بخش5 واقع درمیناب بلوار آل محمد شهرک توحید خریداری مع الواسطه  ازمالک رسمی سید مهدی مکیان
14-احمد حاجی حسینی     فرزند حسن    به شماره شناسنامه  127صادره از میناب   و به شماره ملی3422283145  و به شماره رای  140060323057000184 در ششدانگ یکباب خانه    به مساحت 300  متر مربع قسمتی از پلاک شماره 353-اصلی قطعه 1بخش5 واقع درمیناب بلوار آل محمد شهرک توحید خریداری مع الواسطه  ازمالک رسمی سید مهدی مکیان
15-علی شمس الدینی فرزند احمد  به شماره شناسنامه  613صادره از میناب و به شماره ملی3422329137  و به شماره رای  140060323057000148در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 250متر مربع قسمتی از پلاک شماره 570-اصلی قطعه 1بخش 5واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
16-موسی بهرامی  فرزند غلام   به شماره شناسنامه  1071صادره از میناب و به شماره ملی3420928920  و به شماره رای  140060323057000449در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262متر مربع قسمتی از پلاک شماره 570-اصلی قطعه 1بخش 5واقع در میناب کریم آباد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی عبدالکریم احمدی
قطعه 2بخش 5
17-مسلم معلمی  فرزند احمد  به شماره شناسنامه  756صادره از میناب و به شماره ملی3421112444  و به شماره رای  140060323057000144در ششدانگ یک باب چهار دیواری با بنای احداثی درآن محل انبار مصالح ساختمانی  به مساحت 50/3185متر مربع قسمتی از پلاک شماره 153فرعی از 584--اصلی قطعه 2بخش 5واقع در میناب زهوکی  خریداری ازمالک رسمی حسن جعفری پور
18-مسلم معلمی  فرزند احمد  به شماره شناسنامه  756صادره از میناب و به شماره ملی3421112444  و به شماره رای  140060323057000142در ششدانگ یک باب چهار دیواری با بنای احداثی درآن محل انبار مصالح ساختمانی  به مساحت 13/11227متر مربع قسمتی از پلاک شماره 153فرعی از 584--اصلی قطعه 2بخش 5واقع در میناب زهوکی  خریداری مع الواسطه  ازمالک رسمی حسن جعفری پور
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:26 /04/1400
تاریخ انتشار نوبت دوم : 10/05/1400
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها