شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /10/مردادماه سال /1400شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب درخواست اجرای حکم به شماره اجراییه 9510427610800107 شماره دادنامه مربوطه 9309979623300368 محکوم علیه عبدالمهدی حیدری محکوم است به پرداخت نفقه فرزندان مشترک و زوجه و نیز پرداخت هزینه دادرسی به عنوان هزینه اوراق و تعرفه خدمات و نیز هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی مربوطه در حق محکوم لها خانم وجیهه پور آذری فرزند عباس گردیده است. قابل ذکر است توجها به درخواست محکوم لها مبنی بر اعمال مقررات ماه 5 قانون حمایت خانواده و ارائه یک فقره استشهادیه در خصوص اوضاع و احوال مالی و درامد خود دادگاه با درخواست وی به نحو موقت موافقت می گردد و بنا به این امر اجرای محترم احکام مکلف است هزینه دادرسی و اجرا حکم را به تدریج و به ماخذ وصول محکوم به از محل آن وصوص نماید که در راستای اجرای حکم یکدستگاه خودرو سواری سایپا تیپ پراید رنگ سفید شماره موتور 5312212 شماره شاسی NAS412100E10764460 مدل 1393 شماره پلاک 99ج887 ایران 84 توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود. 
موضوع مزایده : تیپ پراید رنگ سفید شماره موتور 5312212 شماره شاسی  NAS412100E10764460 مدل 1393 شماره پلاک 99ج887 ایران 84 وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید
وضعیت موتور خاموش باطری معیوب کاپوت زنگ زدگی دارد رکاب ها پوسیدگی جزئی دارد گلگیر عقب چپ زنگ خوردگی دارد گلگیر عقب راست و درب باک آثار ضربه دارد اطراف خودرو زنگ زدگی جزئی دارد درب های چپ فاقد زه می باشد. 
داشبورد در حد مدل و کارکرد  صندلی ها و تودوزی در حد مدل و کارکرده وضعیت لاستیک ها : 4 حلقه لاستیک فرسوده و تاریخ گذشته وضعیت بیمه شخص ثالث ندارد هزینه پارکینگ از تاریخ 24/12/1397 تا 29/12/1397 به ازای هر روز مبلغ 6000 تومان مجموعا 36000 تومان  و از تاریخ 01/01/1398 تا ( 01/04/1400) در مجموع به مدت 825 روز و به ازای هر روز 8000 تومان (مجموعا 000/636/6 تومان  معادل چهار صدو نود و شش هزار تومان می باشد. مجموع هزینه پارکینک از زمان توقیف تا روز اجرا قرار کارشناسی 01/04/1400 مبلغ 000/636/6 تومان مبلغ خلافی 875000 تومان سابقه رهن : فاقد سابقه رهن 
مبلغ کارشناسی: 
قیمت خودرو: ارزش خودروی مذکور 000/000/570 ريال کارشناسی و ارزیابی گردیده است ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود. 
مبلغ رهن خلافی و هزینه پارکینگ بر عهده خریدار و برنده مزایده می باشد. 
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 11 ظهر روز سه شنبه مورخ 02/06/1400 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند. 
دادورز سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس- سالاری
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها