اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم آگهی مزایده( نوبت اول ) تاریخ /10/مردادماه سال /1400 اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم به موجب پرونده اجرایی 0000082 و کلاسه 9909987610500731 با توجه به اینکه محکوم علیهم محکوم اند به فروش ما ترک مرحوم حسن حیدری پوری (ملک با شماره سند 698734) و تقسیم حاصل فروش پس از پرداخت دیون متوفی بر اساس حصه هر یک از وراث گردیده اند در همین راستا ملک با شماره سند 698734 و پلاک 3297/5062 در دفتر 381 متعلق به مرحوم حسین حیدری پوری فرزند عبدل از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش می رساند:
موضوع مزایده:
ششدانگ یکباب ساختمان ویلائی قدیمی با نمای پلاستر سیمان و به شماره اشتراک آب 17954 و یک اشتراک برق به شماره اشتراک 15829 و یک اشتراک آب 17954 به آدرس بندرعباس- کمربندی- دوراهی ایسینی- خیابان 20 متری شاهد کوچه علی دانش 5 کدپستی 79154-93189 
مشخصات ثبتی: ششدانگ عرصه و اعیان یکبابخانه دارای پلاک 3297/5062 در دفتر 381 به صفحه 320 و به شماره ثبت 80994 به ثبت تاریخ 20/07/1391 بنام مرحوم حسین حیدری پور فرزند عبدل 
مشخصات عرصه:
عرصه به مساحت 6/126 مترمربع
ارزش ملک طبق نظریه کارشناس:
هر مترمربع به مبلغ 000/000/40 ریال جمعا به مبلغ 000/000/064/5 ریال( پنج میلیارد و شصت و چهار میلیون ریال) برآورد و تعیین می گردد.
شرایط مزایده:
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله و هزینه های انجام معامله به عهده خریدار می باشد.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده با هماهنگی  اجرای احکام ده درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی به حساب شماره 2171295409008 به نام تمرکز وجوه سپرده دادگستری نزد بانک ملی پرداخت و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس شعبه سوم تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.5- مزایده در ساعت 9:00 روز دوشنبه مورخ 25/05/1400 به صورت حضوری در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد.متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها