شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم تاریخ /20/شهریورماه سال /14001- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس- کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ - تلفن  10-33592201  (076)
3  - موضوع  مناقصه :خرید یک دستگاه ترانسفورمر 63/230 کیلو ولت 125 مگا آمپری پست مدولار شهید لشکری به همراه ترانسفورمرها کمکی وزمین
4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ698، 228، 985، 9 ریال که به صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی به نفع مناقصه گزار
5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ2،000،000 ریال   به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.
6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 17/6/1400 لغایت پایان وقت اداری 25/6/1400
7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ17/7/1400
8- زمان و محل بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات راس ساعت 00/11 مورخ18/7/1400در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
9-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 17/6/1400میباشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
10- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها