آگهی مزایده( نوبت اول) اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوماجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم به موجب پرونده اجرایی 0000082 و کلاسه 9909987610500731 با توجه به اینکه محکوم علیهم محکوم اند به فروش ما ترک مرحوم حسین حیدری پوری (ملک با شماره سند 698734) و تقسیم حاصل فروش پس از پرداخت دیون متوفی بر اساس حصه هر یک از وراث گردیده اند در همین راستا ملک با شماره سند 698734 و پلاک 3297/5062 در  دفتر 381 متعلق به مرحوم حسین حیدری پوری فرزند عبدل از طریق مز ایده کتبی با شرایط ذیل به فروش می رساند:
موضوع مزایده :
ششدانگ یکباب ساختمان ویلائی قدیمی با نمای پلاستر سیمان و به شماره اشتراک آب 17954- و یک اشتراک برق به شماره اشتراک 15829و یک اشتراک آب 17954 به آدرس بندرعباس - کمربندی - دوراهی ایسینی - خیابان 20 متری شاهد کوچه علی دانش 5 کدپستی 79154-93189
مشخصات ثبتی: ششدانگ عرصه و اعیان یکبابخانه دارای پلاک 3297/5062 در دفتر 381 به صفحه 320 و به شماره ثبت 80994 به ثبت تاریخ 20/07/1391 بنام مرحوم حسین حیدری پوری فرزند عبدل
مشخصات عرصه :
عرصه به مساحت 126.6 متر مربع
ارزش ملک طبق نظریه کارشناسی :
هر متر مربع به مبلغ 000/000/40 ريال جمعا به مبلغ 5.064.000.000 ريال (پنج میلیارد و شصت و  چهار میلیون ريال ) برآورد و تعیین می گردد.
شرایط مزایده:
1- فروش نقدی است.و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل ازانجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ ده درصد  مبلغ ارزیابی شده را بصورت نقدی بحساب شماره2171295409008 به نام تمرکز وجوه سپرده دادگستری نزد بانک ملی پرداخت و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس شعبه سوم تحویل نمایند. 4- اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است.
5-مزایده در ساعت روز شنبه  مورخ 17/07/1400 ساعت 9:00 بصورت حضوری در محل در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانندبه دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس مراجعه نمایند.
دادورز شعبه سوم اجرا احکام(آراء صادره از شعبه 5 حقوقی بندرعباس ) زهرا جلالی 222576

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها