شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم ) تاریخ /28/مهرماه سال /1400شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 9610427610600189 بایگانی 960587ب اجرا  که طی آن محکوم علیه جمشید خالقی فرد  محکوم به پرداخت مبلغ 698/104/451/7 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له آقای سیدجواد موسوی نژاد گردیده است که با توجه به معرفی و توقیف ملک خانم کاشفی یکباب منزل مسکونی ویلایی به نشانی بندرعباس-گلشهر جنوبی- خیابان حر- کوچه کوکب 12 پلاک 2  به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
مشخصات موضوع مزایده و شرح بازدید:
پس از بررسی های لازم و نتیجه بازدید به عمل آمده و نظریه کارشناسی ملک مورد مزایده یکباب منزل مسکونی ویلایی به نشانی بندرعباس- گلشهر جنوبی- خیابان حر- کوچه کوکب 12 پلاک 2 که مشخصات ثبتی آن وفق سند مالکیت ابرازی بدین شرح است: شماره سند 719829 سری ب سال 99، صادره در مورخ 24/12/1399 شماره پلاک ثبتی 4626/1 ، مفروز و مجزی از 213 قطعه 5 تفکیکی، و به مساحت عرصه 270 مترمربع بخش ثبتی 2 بندرعباس و  به نام فریبا کاشفی فرزند اصغر می باشد . اعیانی به مساحت حدودا 150 مترمربع با اسکلت مصالح بنایی و دیوار باربر دارای سه اتاق خواب- سالن- هال و آشپزخانه کابینت معمولی - سرویس بهداشتی با شیرآلات بهداشتی می باشد- رویه دیوارهای داخلی به صورت اندود گپ و نقاشی - رویه دیوارهای سرویس ها و آشپزخانه از نوع کاشی، درب اتاق از نوع چوب، دارای انشعاب آب و برق ، نمای ساختمان آجر ، پوشش کف و حیاط از نوع موزاییک و قدمت بنا حدودا 25 سال می باشد. ضمنا منزل مسکونی مورد نظر به صورت تخلیه مشاهده گردید.
پس از برر سی های لازم و نتیجه بازدید به عمل آمده و نظریه کارشناسی ملک مورد مزایده یکباب منزل مسکونی ویلایی به نشانی بندرعباس - گلشهر جنوبی - خیابان حر- کوچه کوکب 12 پلاک 2 که حسب نظریه کارشناسی رسمی دادگستری شش دانگ آن به مبلغ 000/000/000/63 ریال(به حروف شصت وسه میلیارد  ریال) برآورد و ارزیابی گردیده و به عنوان قیمت پایه مزایده اعلان می گردد . برآورد وبه عنوان قیمت پایه اعلام می گردد.
1-فروش نقدی است و حداکثر پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله  از هر قبیل  و از هرجهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده  در تاریخ روز مزایده وصرفا یک ساعت از شروع مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره شبا و شناسه واریزی که به محض درخواست خریداران ارائه می گردد نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول  پیشنهادات مختار است.
5- مزایده در ساعت 13 ظهر مورخ 11/08/1400  در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بصورت حضوری به عمل می آید و برنده کسی  است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری  بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها