((آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیفبرابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حاجی آباد تصرفات مالكانه وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان وپلاك مورد تقاضا به شرح زیرجهت اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آْگهی می شود در صورتی كه هركس نسبت به صدور سند مالكیت بنام متقاضیان اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد واملاك محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید،درهرحال صدورسند مالكیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد /0
1- خانم معصومه سالارحسینی فرزند دیدارقلی  ش ش 881  صادره از   حاجی اباد پنج دانگ مشاع از شش دانگ یکبابخانه به مساحت 259  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 3- اصلی قطعه یك بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد  بلوار معلم شمالی ملكی بختیار حسن زاده احد از مالکین رسمی حاجی اباد.
2- آقای رمضان شریفی شمیلی  فرزند محمد ش ش 2004 صادره از حاجی آباد پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت   45/205  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 3 - اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد کوچه جهاد ملكی بختیار حسن زاده احد  از مالکین رسمی حاجی آباد.
3-خانم سلطنت قاسمی نژاد فرزند غارداشخان ش ش 752 صادره از بافت  پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر باغچه  به مساحت   26/268  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 3 - اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد محله بی بی دختران ملكی محمد لشکری احد  از مالکین رسمی حاجی آباد.
4- آقای  احمد امیدوار  فرزند آقا ش ش 430 صادره از داراب  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت   91132  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 517 فرعی از 22 - اصلی قطعه یک بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای طاشکوئیه دنگ زیر ملكی علی قلی ناظری احد  از مالکین رسمی طاشکوئیه.
5- آقای رضا باقر زاده همایی فرزند جهانگیر ش ش 22  صادره از حاجی اباد 76 سهم مشاع از 96 سهم  ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت   13/4692  متر مربع مفروز از پلاك باقیمانده 169/ 58 - اصلی قطعه دو بخش هفت بندرعباس واقع در حاجی آباد روستای بسته مزرعه ملكی بانو فخری طباطبائی احد  از مالکین رسمی بسته.
  تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه  04/09/1400
 تاریخ انتشار نوبت دوم : دو شنبه  20/09/1400
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها