آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیفبرابر رای شماره 140060323055000084 مورخ 10/07/1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرلنگه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای خالد بلک فرزند محمد بشماره شناسنامه 738 صادره از بندرلنگه در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 90/205 متر مربع در قسمتی از پلاک صفر فرعی از 5227-اصلی واقع در بندرکنگ بخش 24حوزه ثبت ملک بندرلنگه خریداری از مالک رسمی مع الواسطه آقای احمد خیراندیش محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 19/08/1400
تاریخ انتشار نوبت دوم:04/09/1400
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها