آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان  1- نام دستگاه برگزار کننده مناقصه : مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان 
2-آدرس دستگاه برگزار کننده مناقصه: بندرعباس ، گلشهر ، رسالت جنوبی ، ساختمان مركزی مخابرات شماره تلفن -33308258-33308255-33308259
3- موضوع مناقصه : ترمیم(آسفالت ) مسیرهای حفاری شده در منطقه درگزسیاهو به میزان5500 متر مربع.
4-دستگاه نظارتی : معاونت شبکه منطقه هرمزگان
5- نوع تضمین شركت درمناقصه : ضمانتنامه بانكی یا چك تضمینی معتبر بانكی در وجه مخابرات منطقه هرمزگان.
6- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :000/000/237/1 ریال
7- قیمت اسناد مناقصه وشماره حساب : مبلغ000/000/1ریال به شماره حساب32/16422422 جام بانک ملت با کد شناسه 3200080143138
8- مهلت فروش اسناد : 22/10/1400 لغایت 28/10/1400
 9- مهلت تحویل پاكات : 29/10/1400 لغایت 3/11/1400
10-   مكان بازگشایی پاكات : سالن کنفرانس واقع در ساختمان مرکزی مخابرات
11- تاریخ بازگشایی پاكات :4/11/1400
12-  سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
13- شركت مخابرات در قبول یا رد هریک ازپیشنهادات مختار است.
14- حد نصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاكات حداقل2شركت می باشد.
15-هزینه چاپ آگهی بعهده پیمانکار می باشد.
16-تناسب موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع مناقصه الزامی می باشد.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها