آگهی نوبتی سه ماهه دوم 1400 ثبت پارسیانبموجب ماده12 قانون ثبت اسناد و املاک  و اصلاحی مواد 46 و59 آیین نامه  قانون مذکور اسامی اشخاصی که املاک آنان در سه ماهه دوم1400 قبول درخواست ثبت گردید به شرح ذیل آگهی میگردد :  
پلاک17/1935 اصلی بنام عادل و عارف رحمانی فرزندعبداله هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 16/516 مترمربع واقع درپارسیان
پلاک25/1947 اصلی بنام حلیمه نصوری فرزند احمد ششدانگ دوباب مغازه به مساحت460 مترمربع واقع درپارسیان
پلاک28/1947 اصلی بنام محمود ناجی فرزندابراهیم ششدانگ دو باب مغازه به مساحت140 مترمربع واقع درپارسیان
پلاک10/2171 اصلی بنام عبداله دهقانی فرزند محمد ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 18 مترمربع واقع درپارسیان
پلاک 1/2229 اصلی  بنام یوسف حمادی فرزند عبدالله یکباب چهاردیواری بمساحت57/615 متر مربع واقع در  پارسیان
پلاک297/2566 اصلی بنام حسین زارع فرزند احمد ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 288 مترمربع واقع درپارسیان
پلاک 336/2566 اصلی بنام سید محمد هوشمند فرزند سیداحمد ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت66/501 مترمربع واقع درپارسیان
پلاک 405/2566اصلی بنام امیر کریمی فرزند حبیب سه دانگ از ششدانگ و مسلم کریمی فرزند نصراله سه دانگ از ششدانگ مشاع یک قطعه زمین به مساحت240 مترمربع واقع درپارسیان
پلاک 409/2566 اصلی بنام یوسف مدیرزاده فرزند محمد ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 11/281 مترمربع واقع درپارسیان
پلاک412/2566 اصلی بنام محمدپورداد فرزند امراله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 36/141 مترمربع واقع درپارسیان
پلاک 3254 اصلی بنام شمسا شمسی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت2500 مترمربع واقع درروستای برکه دکاء
پلاک4081 اصلی بنام یوسف جمالی فرزند سالم ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت29/8822 مترمربع واقع در کوشکنار
پلاک4105 اصلی بنام عبدالحمید رستم نژاد فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 25/141816 متر مربع واقع در کوشکنار
پلاک4114 اصلی بنام محمد آرایش فرزند احمد و سالم آرایش فرزند احمد هرکدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 9396 مترمربع واقع درکوشکنار
پلاک 4182 اصلی بنام جاسم حسینی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمیین بمساحت 26/27518 متر مربع واقع در کوشکنار
پلاک 4249اصلی بنام موزه بلال فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت92/4523 مترمربع واقع درکوشکنار
پلاک 4364 اصلی بنام عیسی علی زاده فرزندعلی ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت37/44086 متر مربع واقع در روستای سروباش
پلاک4366 اصلی بنام جاسم احمدی  فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت11986متر مربع  واقع در روستای سروباش
پلاک4367 اصلی بنام جاسم احمدی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 59/67248 متر مربع واقع در روستای سروباش
پلاک1/4367 اصلی بنام جاسم احمدی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 04/14828متر مربع واقع در روستای سروباش
پلاک4372 اصلی بنام عیسی علی زاده فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 33/168689 متر مربع واقع در سروباش
پلاک4436 اصلی بنام جاسم احمدی فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 9702 متر مربع واقع در روستای سروباش
پلاک 4437 اصلی بنام یوسف جاسم زاده فرزند جاسم ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 45/17832متر مربع واقع در روستای سروباش
پلاک4442 اصلی بنام یوسف جاسم زاده فرزند جاسم ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت36/66378 متر مربع واقع در روستای سروباش
پلاک 6016 اصلی بنام مختار پاسلار فرزند محمد ششدانگ یکباب چهاردیواری بمساحت 39/384متر مربع واقع در  پارسیان
پلاک 11635 اصلی بنام یحیی بدیعی فرزند عبدالنبی ششدانگ یکباب خانه بمساحت 88/358 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک11924اصلی بنام مختار پاسلار فرزند محمد ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت ‏77/398مترمربع واقع درپارسیان
پلاک 13442 اصلی بنام حسن رنجبر فرزند بواسحق ششدانگ یکباب خانه بمساحت 16/217 متر مربع واقع درپارسیان
پلاک15131 اصلی بنام یعقوب زارعی فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه بمساحت 19/213  متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15454 اصلی بنام فریده صمدی فرزندمحمد ششدانگ یکباب خانه بمساحت 73/344 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15459 اصلی بنام رضا معراجیان و حسین معراجیان فرزندان اسد  هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 66/308 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک15462 اصلی بنام جمشید اقبالی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 50/347 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک15464 اصلی بنام شکیلا نجات فرزند احمد ششدانگ یکباب چهار دیواری بمساحت 77/415 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک15468 اصلی بنام اسماعیل حسینی فرزند محمد ششدانگ یکباب چهار دیواری بمساحت 12/765 متر مربع واقع در روستای بستانو
پلاک 15470 اصلی بنام احمد آقازاده فرزند محمد ششدانگ یکباب چهاردیواری بمساحت85/246 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک15473 اصلی بنام احمد آقازاده فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه بمساحت 76/351 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک15475 اصلی بنام آمنه طاهری فرزند عبدالرحمن ششدانگ یکباب خانه بمساحت 96/764 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15480 اصلی بنام فاطمه کمالی فرزند عبداله سه دانگ و لیلا یوسفیان فرزند یوسف  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت240 متر مربع واقع در پارسیان
پلاک 15484 اصلی بنام ابراهیم عابدی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 72/251 متر مربع واقع در پارسیان 
پلاک 15488 اصلی بنام طلال چرونده فرزند یوسف ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 242متر مربع واقع در پارسیان
پلاک15493 اصلی بنام ابراهیم یعقوبی فرزند یعقوب  ششدانگ  یکباب  چهاردیواری  بمساحت 02/232 مترمربع واقع در پارسیان
پلاک15496 اصلی بنام فاطمه محمد پور فرزندعلی دو دانگ مشاع  و محمد محمدپور فرزند علی  چهاردانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین بمساحت12329 متر مربع واقع در روستای میلکی
پلاک 15497 اصلی بنام مهدی قائدی فرزند هادی ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 238متر مربع واقع در پارسیان
پلاک15500 اصلی بنام ناصر ارجمند فرزند عبداله ششدانگ یکباب چهاردیواری بمساحت 06/1388 متر مربع واقع در روستای شیو
پلاک15505 اصلی بنام محمد خاتمیان فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 38020 متر مربع واقع در روستای غورزه
لذا چنانچه اشخاص  نسبت به ثبت پلاک های فوق واخواهی داشته باشند میتوانند برابر ماده 16 قانون ثبت از تاریخ انتشار اولین   آگهی نوبتی  به مدت نود روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و املاک پارسیان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم دادخواست نماید  و گواهی آن را اخذ و به اداره   ثبت تسلیم نماید.‏
تاریخ انتشار 02‏/11‏/1400
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها