آگهی نوبتی سه ماهه سوم (مهر ، آبان ، اذر ) سال 1400 اداره ثبت اسناد و املاك منطقه دو شهرستان بندرعباس و بندر خمیر و توابعآگهی نوبتی سه ماهه سوم (مهر  ، آبان  ، اذر   )  سال 1400 اداره ثبت اسناد و املاك منطقه دو شهرستان بندرعباس و بندر خمیر و توابع
برابر مواد 11 و 12قانون ثبت و ماده¬ی 59 آئين نامه¬ی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، املاكي كه در سه ماهه سوم (مهر  ، ابان  ،اذر)  سال 1400  واقع در شهرستان بندرعباس و توابع پذيرش و قبول درخواست ثبت به عمل آمده به شرح ذيل جهت اطلاع   عموم آگهي مي¬گردد:
بخش دو قطعه یک
1 ‏‏‏‏- پلاک 17370    فرعی از     1  ‏‏‏‏‏-اصلی      صفیه تخت اردشیر فرزند عوض و احمد تخت اردشیر فرزند عوض و صابر تخت اردشیر فرزند حبیب و سمانه تخت اردشیر فرزند حبیب هرکدام به میزان 1.5 دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 363.98 متر مربع واقع در نخل ناخدا
2‏‏‏‏- پلاک  21170  فرعی از   1‏‏‏‏‏-اصلی     اقای خلیل شیخ احمدی فرزند محمد چهار دانگ  و نیم مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر یکبابخانه به مساحت 203.85 متر مربع  مجزی شده از پلاک 183 فرعی از اصلی مذکور واقع در  نخل ناخدا
3‏‏‏‏- پلاک  21195  فرعی از   1 ‏‏‏‏‏-اصلی   خانم فاطمه رستمی فرزند جهانشاه شش دانگ یکباب خانه به مساحت 196.88 متر مربع واقع در نخل ناخدا
4‏‏‏‏- پلاک 21240   فرعی از     1  ‏‏‏‏‏-اصلی    آقای یونس محمد زاده نخلی فرزند هانی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 178.18 متر مربع واقع در نخل ناخدا
5 ‏‏‏‏- پلاک  21241  فرعی از     1  ‏‏‏‏‏-اصلی  اقای مهدی مرادی فرزند محمد کریم ششدانگ یکباب تعمیرگاه بمساحت 473.51 متر مربع قسمتی از پلاک 190 فرعی از اصلی مذکور واقع در طلابند
6‏‏‏‏- پلاک   21242 فرعی از      1 ‏‏‏‏‏-اصلی آقای حیدر باستین زاده  فرزند اسمعیل  ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اتاق گلی قدیمی بمساحت 274.5متر مربع قسمتی از پلاک 60 فرعی از اصلی مذکور  واقع در نخل ناخدا
7 ‏‏‏‏- پلاک   21243 فرعی از       1اصلی    آقای حسین رحمانی نخلی فرزند غلام  به نسبت چهار دانگ و خانم مریم رحمانی نخلی به نسبت دو دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارگاه کپسول فروشی به مساحت 367.26 متر مربع واقع در بلوار سوم خرداد
8 ‏‏‏‏- پلاک  21260  فرعی از     1  ‏‏‏‏‏-اصلی     اقای مهدی قریشی فرزند غلام شش دانگ یکباب خانه به مساحت 431.16 متر مربع واقع در نخل ناخدا
9 ‏‏‏‏-  پلاک 21259  فرعی از      1 ‏‏‏‏‏-اصلی  خانم سهیلا علی پور فرزند محمد شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 817.98 متر مربع واقع در نخل ناخدا
10 ‏‏‏‏-  پلاک   1326 فرعی از     10  ‏‏‏‏‏-اصلی     آقای محمد رسول احمدی زاده شقویی فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 2186 متر مربع واقع در روستای آبشورک
11 ‏‏‏‏-  پلاک  1334  فرعی از   10   ‏‏‏‏‏-اصلی  اقای عیسی قلندری شقویی فرزند عبدالله شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر مغازه به مساحت 2241.52 متر مربع واقع در روستای آبشورک
12‏‏‏‏- پلاک   1835 فرعی از     13  ‏‏‏‏‏-اصلی     اقای علی رئیسی سرخونی فرزند غلام ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 152112.71متر مربع که مقدار 1611 متر مربع ان حریم رودخانه است واقع در رستای سرخون
13‏‏‏- پلاک  5035  فرعی از   18   ‏‏‏‏‏-اصلی    خانم خدیجه صفا ایسینی فرزند عباس سه دانگ مشاع از شش دانگ دو قطعه زمین مزروعی به مساحت 38619.49متر مربع  واقع در ایسین
14 ‏‏‏‏-پلاک  5616 فرعی از   18   ‏‏‏‏‏-اصلی  اقای محمد رفیع رئیسی پور فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 40362.71 متر مربع واقع در پاتل ایسین
15 ‏‏‏‏- پلاک  176  فرعی از   19   ‏‏‏‏‏-اصلی    خانم روشن عوضی درگیری فرزند کهور ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120.24 متر مربع واقع در روستای درگیر
16‏‏‏‏- پلاک  711  فرعی از   22   ‏‏‏‏‏-اصلی   آقای محمد ذوالفقاری فرزند رضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 144.05 متر مربع واقع در روستای گنو
17‏‏‏‏- پلاک    712  فرعی از   22    ‏‏‏‏‏-اصلی   آقای ابراهیم صادقی فرزند غلام شش دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 524.70 متر مربع واقع در روستای گنو
18 ‏‏‏‏- پلاک 1059   فرعی از   39   ‏‏‏‏‏-اصلی    خانم طاهره ملایی فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 389.37متر مربع  واقع در روستای محمد شمسی
19 ‏‏‏‏- پلاک   221  فرعی از   40   ‏‏‏‏‏-اصلی      آقایان علی  و عقیل و یوسف و اسماعیل و حسن ومحمد وعبدالله وجلال هر کدام به نسبت 14 سهم مشاع از 144 سهم ششدانگ ملک و خانم ها فاطمه و کلثوم وهر کدام به نسبت 7 سهم مشاع از 144 سهم ششدانگ ملک تمامی نامبردگان با شهرت رییسی شهروئی فرزندان مرحوم احمد و خانم مریم بیخشت فرزند عبدالله به نسبت 18 سهم شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 198557.8 متر مربع که میزان 3318 متر مربع ان جز حریم رودخانه و به عنوان حقوق ارتفاقی وزارت نیرومنظور گردید واقع در قریه شهرو
بخش 2 قطعه 2
20  _پلاک 964 فرعی از 52 اصلی اقای بهنام محمدی بستانو فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 215.33 متر مربع واقع در روستای بستانو
بخش 2 قطعه 3 
21_ پلاک 674 فرعی از 99 اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان ششدانگ یک قطعه زمین فضای اموزشی به مساحت 174.6 متر مربع واقع در فین محله مارم مدرسه حضرت مریم
22_پلاک 675 فرعی از 99 اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان ششدانگ یک باب فضای اموزشی به مساحت 8362.5متر مربع  واقع در فین بلوار امام خمینی جنب تعاونی روستایی
بخش 2 قطعه 4
23_ پلاک 98 فرعی از 53 اصلی اقای حسین ابول پور فرزند غلام ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2712.85 متر مربع واقع در روستای هماگ سیاهو
24_ پلاک 99 فرعی از 53 اصلی خانم صغری باقر زاده فرزند احمد ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2490.93متر مربع واقع  در روستای هماگ سیاهو
25_ پلاک 412 فرعی از 169 اصلی آقای محمد عامری سیاهویی فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه به مساحت 855.50 متر مربع واقع در روستای درگز سیاهو
26_پلاک 413 فرعی از 169 اصلی اقای ستایش عامری سیاهوئی فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه به مساحت 781 متر مربع واقع در روستای درگز سیاهو
27_ پلاک 490 فرعی از 206 اصلی اقای امیر دهقانی فرزند رضا ششدانگ یک قطعه باغ مرکبات به مساحت 1005.41 متر مربع واقع در قریه تل گردو
آگهی اصلاحی :
28 ‏‏‏‏- پلاک   1002 فرعی از     48  ‏‏‏‏‏-اصلی   آقای حامد یحیی وند فرزند حسین ششدانگ یک  قطعه زمین به مساحت 834.76 متر مربع واقع در تل سیاه که در آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400 اشتباها تحت عنوان شش دانگ یکباب خانه آگهی شده بود .
لذا باستناد ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کسی نسبت به املاک اعتراض دارد یا بین او و مستدعی ثبت دعوائی نسبت به املاک مذکور در محاکم قضائی در جریان است می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 90 روز اعتراض خود یا گواهی مشعر بر طرح دعوی به این اداره تسلیم و باستناد ماده 86 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت 30 روز با مراجعه به مراجع صالح قضایی دادخواست اعتراض تقدیم و گواهی مربوطه به واحد ثبتی ارائه نمایند در غیر اینصورت با توجه به مهلت فوق وفق مقررات اقدام خواهد گردید . توضیحاً ردیف28 آگهی نوبتی اصلاحی می باشد و مهلت اعتراض از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت یک ماه می باشد .
 تاريخ انتشار نوبت  :  02/11/1400
تاريخ انتشار  نوبت دوم  :  01/12/1400
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها