آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه خلیج فارسمناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران-منطقه  خلیج فارس
موضوع مناقصه : پیمان   غذایی مراکز انتقال نفت مهرآران ، قطب آباد و بندرعباس به صورت حجمی 
مبلغ برآورد مناقصه :   103.751.865.038  ریال
1-محل و مكان اجرای كار: مراکز انتقال نفت مهرآران ، قطب آباد و بندرعباس 
2-مدت اجرای كار: یک سال شمسی
3-نام دستگاه نظارت: واحد امور اداری شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه خلیج فارس
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مبلغ 5.187.593.252  ریال  (پنج میلیارد و یکصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه و دو ریال) بصورت یك یا تركیبی از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/5069 مورخ 22/9/94 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد  میبایست به شماره شبا IR 320100004101046871202043  بانك مركزی  به نام شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس- تنخواه گردان منطقه خلیج فارس واریز گردد. ضمنا»  تصویرضمانتنامه یا رسید وجه آن در سامانه بارگزاری گردد .
-درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه ستاد الزامی میباشد.
-ارائه گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی در زمینه  امور آشپزخانه و رستوران کد 3 الزامی میباشد.
-ارائه صورت حسابهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی كشور در هنگام عقد قرارداد.
-ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی( از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی) الزامی میباشد.
زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت 14:30روز شنبه مورخ 23/11/1400 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونیكی دولت( ستاد) به نشانی  www.setadiran.ir نسبت به خرید اسناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه پرداخت الكترونیك اقدام نمایند.
لازم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهی امضاء الكترونیكی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تكمیل و بارگزاری پیشنهادات در سامانه :شركت كنندگان می بایست تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 07/12/1400 نسبت به تكمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تداركات الكترونیك دولت( ستاد)  و تحویل اصل پاكت الف (ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار) لاك و مهر شده به دفتر كمیسیون مناقصات در مهلت مذكور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاكات : پیشنهادهای واصله در ساعت 08:30 روز شنبه  مورخ 14/12/1400 در محل كمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان سپند- پلاك 188-  طبقه  هشتم از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت ( ستاد) بازگشایی و خوانده خواهد شد.حضور شركت كنندگان در مناقصه  در محل كمیسیون مناقصات در روز بازگشایی پاكات الزامی می باشد.
زمان و مکان جلسه توجیهی: جلسه توجیهی با شركت كنندگان جهت بازدید از محل انجام كار ، در تاریخ  25/11/1400 ساعت 08:30  به نشانی بندرعباس - اسکله شهید باهنر -بلوار پارسداران -خیابان جنب هتل و رستوران نقش جهان- رو به روی شرکت پرسی گاز - شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه خلیج فارس نفت انجام  گردد.
روش ارزیابی مالی: دستورالعمل ارزیابی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 796-2/20 مورخ 11/12/99 وزارت نفت.
جهت كسب اطلاعات بیشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن07632469036-  32469034-076تماس حاصل فرمائید.
   www.shana.ir                    www.setadiran.ir                      www.ioptc.ir
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها