آگهی ماده 10 آئین نامه اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکننظربه اینکه در اجرای سند الف و ج ماده 7 آئین نامه اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرصه مسکن پلاک ذیل واقع در شهر جناح قطعه سه بخش 19 بستک قبول درخواست ثبت به عمل آمده و اظهارنامه ثبتی آن تنظیم گردیده است. لذا به موجب این آگهی برابر ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوبات 1388 در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار با محلی انتشار و چنانچه هر کس نسبت به اشخاص ذیل اعتراض دارند ظرف 20 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و املاک بستک تسلیم نمایند معترض ظرف مدت یک ماده از تاریخ تسلیم اعتراض می بایست به د ادگاه صالحه مراجعه و سپس گواهی تقدیم دادخواست از دادگاه مربوطه ارائه نمایند . در غیر اینصورت این اداره طبق مقررات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
توضیحا تحدید حدود پلاک های ذیل در تاریخ 26 /02/1401 انجام خواهد شد. 
1- پلاک 4311- اصلی آقای عبدالرحیم آسال فرزند عبدالله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 57/292 متر مربع واقع در جناح - خیابان امام شافعی کوچه راز قطعه 3 بخش 19 بستک به استناد شماره رای 1559/ج 6 مورخه 25/02/1401 هیات قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب سال 1388
2- پلاک 1/4745- اصلی خانم لیلا خدمتکاری مهرانی فرزند فرامرز ششدانگ یکباب خانه به مساحت 58/108 متر مربع واقع در جناح - خیابان سعدی کوچه شعر و ادب هفتم قطعه 3 بخش 19 بستک به استناد شماره رای 1558/ج/6 مورخه 15/02/1401 هیات قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب سال 1388
3- پلاک 4963- اصلی خانم بدریه پلی  فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 53/287 متر مربع واقع در جناح - خیابان یلی کوچه برافروزان قطعه 3 بخش 19 بستک به استناد شمارمه رای 1550/ج/6 مورخه 15/02/1401 هیات قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب سال 1388
4- پلاک 1/4989- اصلی خانم نادیه پیوست فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 55/354 متر مربع واقع در جناح - خیابان دو باغ کوچه کشاورز قطعه 3 بخش 19 بستک به استناد شماره رای 1554/ج/6 مورخه 15/02/1401 هیات قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب سال 1388
5- پلاک 12324- اصلی آقای حاجی درخشان فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه به مساحت 93/404 متر مربع واقع در جناح - 55 هکتاری جنوبی خیابان عثمان ذی النورین  قطعه 3 بخش 19 بستک به استناد شماره رای 1553/ج/6 مورخه 15/02/1401 هیات قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب سال 1388
6- پلاک 12451- اصلی آقای علی نارش فرزند غلام ششدانگ یکباب چهاردیواری به مساحت 318 متر مربع واقع در جناح -  محله بابکی  قطعه 3 بخش 19 بستک به استناد شماره رای 1549/ج/6 مورخه 15/02/1401 هیات قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب سال 1388
تاریخ انتشار 24/02/1401
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها