آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای نوبت اول شهرداری بندرکنگشهرداری بندرکنگ در نظر دارد به موجب ابلاغ  موافقتنامه شماره 671400مورخ 22/12/1400از محل تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طرح 1502001010 و از منابع داخلی شهرداری نسبت به اجرای پروژه توسعه و بهبود شبکه حمل ونقل درون شهری (آسفالت) شهر بندرکنگ نسبت به اجرای آسفالت معابر شهر بندرکنگ مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی مناقصه گران از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setad iran.ir  اقدام نماید . لذا مناقصه گران مکلفند اسناد مناقصه را در قالب سه پاکت (الف- ب - ج) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولتی (ستاد) از مورخ 02/04/1401لغایت06/04/1401 دریافت و تا مورخ 18/04/1401 ساعت 14:00در سامانه ستاد بارگزاری و ارسال نماید ، همچنین اصل پاکت الف (ضمانتنامه بانکی) را تا مورخ 18/04/1401تا پایان وقت اداری به آدرس استان هرمزگان- شهرستان بندرلنگه ، شهر بندرکنگ ، میدان انقلاب ، ساختمان شهرداری ، واحد امور قراردادها تسلیم نماید .
1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت  ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول می باشد .
2- برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
3- شهرداری بندرکنگ در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
4- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها