آگهی مزایده( نوبت اول) اجرای احکام مدنی داگستری بندرعباساجرای احکام مدنی داگستری بندرعباس درخصوص پرونده کلاسه 140040920000082774 اجرایی 0001309 حسب  اجراییه صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس درخصوص دعوی مهرناز غلامحسین کهوری به طرفیت حسین تنی مبتنی بر مطالبه مهریه و مطالبه خسارت دادرسی که در این راستا ملک متعلق به آقای ابراهیم تنی به شماره شناسنامه 15 به استناد نامه شماره 140055623136000905 ثبت اسناد به مساحت 399 مترمربع به آدرس بندرعباس- نایبند شمالی- انتهای کوچه طراوت 5- جنب سوپرمارکت پرسپولیس درخصوص سهم الارث محکوم علیه توقیف و از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش می رساند:
خلاصه شرح کارشناسی و وضعیت ملک: 
ملک مورد بازدید که به استناد نامه شماره 140055623136000905 ثبت اسناد به مساحت 399 مترمربع 
می باشد.
وضع موجود ضلع شمالی آن منتهی به خیابان، ضلع شرقی منتهی به قطعه، ضلع جنوبی منتهی به کوچه و ضلع غربی آن منتهی به خیابان می باشد.
تعداد دقیق سازه ها در زمین مذکور 4 واحد می باشد که یکی از آنها سازه 4 در تصرف خوانده که از داخل ساختمان بازدید و سایر سازه ها تحت تصرف ورثه و بازدید از بیرون ساختمان انجام گردید سایر ورثه می باشد.
واحد 1: اعیان به مساحت حدودا 165 مترمربع از نوع مصالح بتنی غیرمسلح  فاقد شناژ و فاقد نما
واحد 2: عیان به مساحت حدودا 50 مترمربع واقع در بالای واحد 1 از نوع مصالح بنایی غیرمسلح شناژ با سقف سبک و فاقد نما
واحد 3: اعیان به مساحت تقریبی 45 مترمربع از نوع مصالح بنای غیرمسلح فاقد شناژ و فاقد نما
واحد 4( در تصرف آقای حسین تنی خوانده پرونده) : کل مساحت عرصه مورد تصرف تقریبا 95 مترمربع می باشد که حدودا 83 مترمربع آن اعیان و 12 مترمربع آن حیاط و دارای یک انشعاب برق تک فاز بوده و از ضلع شمالی منتهی به خیابان، ضلع جنوبی منتهی به کوچه، ضلع شرق منتهی به واحد3 و ضلع غرب منتهی به واحد 1 می باشد. اعیان آن از نوع مصالح بنایی غیرمسلح فاقد شناژ و فاقد نما بوده که دارای یک اتاق، هال، سرویس و حمام وآشپزخانه 
می باشد. انشعاب آب در این واحد مشاهده نشد که بنا به اظهارات خوانده انشعاب آب آن با واحد 3مشترک است.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه شرایط بازدید داخل ساختمان های دیگر مهیا نشد، طبق اظهارات خوانده تعداد کل انشعابات در زمین مذکور 4 انشعاب برق تک فاز و سه انشعاب آب می باشد. میزان ارزش کل ششدانگ ملک مبلغ 000/000/880/47 ریال و میزان ارزش ملک تحت تصرف محکوم علیه 000/000/000/9 ریال اعلام گردید. با استناد به مندرجات تصویر نامه ثبت اسناد به شماره 140055623136000905 مورخ 22/03/1400 سهم الارث آقای حسین تنی فرزند ابراهیم ( دو سیزدهم) بازداشت گردیده است که دو سیزدهم کل مذکور مبلغ 850/153/366/7 ریال و دو سیزدهم از ملک تحت تصرف محکوم علیه 380/615/384/1 ریال می باشد.
کارشناسی و ارزیابی:
با توجه به مراتب فوق و کاربری و موقعیت، مساحت و سایر پارامترهای کارشناسی و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی و رهنی و نداشتن احتمال هرگونه مغایرت های مربوطه به حدود ثبتی و نداشتن هرگونه منعی از جهات قانونی، حقوقی و شرعی جهت معامله و عدم دیون و بدهی های احتمالی بابت مالیات و عوارض و جرائم و غیره به بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر بدهی های مشابه و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه ملک بلامعارض و نیز غیراوقافی باشد، ارزیابی ها شامل سهم عرصه و اعیان و کلیه متعلقات و انشعابات به مبلغ کل 000/000/880/47 ریال تعیین و اعلام می گردد.
شرایط مزایده: 
ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را به صورت سپرده نقدی بحساب دادگستری نزد بانک مرکزی حساب نسیم بانک مرکزی به شماره شبا IR220100004062012907685962 تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 09/06/1401 در محل دفتر شعبه 3 اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه 3 دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها