آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ یکبابخانهنظر به  اینکه آقای امیر حیدری بشماره وکالت 94489 مورخ 17/09/1401 توسط دفترخانه اسناد رسمی 2 بندرعباس وکیل مالک آقای حسین حیدری فرزند غلامعباس باستناد برگ شهادت شهود جهت دریافت سند مالکیت المثنی اعلام نموده اند که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه بشماره پلاک فرعی از 23719- اصلی بمساحت (1067.34) یکهزار و شصت و هفت متر و سی و چهار دسی متر مربع واقع در بندرمقام قطعه 5 بخش 24 حوزه ثبت ملک بندرلنگه که در صفحه 280 دفتر جلد 136 ذیل شماره 31224 بنام آقای حسین حیدری ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی514970ذالف 89 صادر و تسلیم گردیده و اکنون در مالکیت مالک مستقر می باشد مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را 
نموده اند.
 بدینوسیله اعلام می دارد هرکس مدعی وجود اسناد مالکیت فوق نزد خویش و یا انجام معامله نسبت به 
پلاک مذکور می باشد برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک بایستی ظرف مهلت 10 روز  
از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه عین اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه اسناد مالکیت و یا
 سند انتقال رسمی به این اداره المثنی سند مالکیت موصوف برابر مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها