آگهی تحدید حدود اختصاصی پلاک 103فرعی از 210-اصلینظر به اینکه تحدید حدود عمومی پلاک 103 فرعی از 210-اصلی آقای قربانعلی سعادتمند بحری فرزند غلامرضا شش دانک یکباب خانه به مساحت 85/546 مترمربع واقع در روستای سرخاء تاکنون بعمل نیامده، برحسب درخواست متقاضی، تحدید حدود اختصاصی در مورخ 31/04/1402 راس ساعت 9 صبح در محل بعمل خواهد آمد. اینک به موجب این آگهی به استناد ماده 14 قانون ثبت، از متقاضی و کلیه مجاورین دعوت می گردد که در تاریخ و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند.
واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، از تاریخ تنظیم صورتجملس تحدیدی ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض می تواند به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب 25/02/1373 و ماده 86آئین نامه قانون ثبت، می بایست ظرف مدت یک ماه پس از اعتراض به مراجع قضایی مراجعه و تقدیم دادخواست نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره ارائه نمایند، در غیر این صورت این اداره مطابق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود.
تاریخ انتشار: 17/03/1402 
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها