شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی كیفی نوبت دوم شماره فراخوانمناقصه گزار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان
موضوع مناقصه : مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی مشروح زیر:
((اداره امور حجمی / زمانی  سوختگیری هواپیمایی بندرعباس))
 تاریخ مهلت ونشانی محل دریافت تحویل اسناد مناقصه:
پس از انتـــشارآگهـــی در روزنامه ،مناقصه گران بــــــرای دریافت كامل اسناد مناقصه و بارگذاری پاكت ها ی الف - ب و ج  به سایت        http://setadiran مراجعه نمایند. شماره های تماس: 81 و 33513080-076
1.نوع و مبلغ تضمین : ضمانت نامه فرایند ارجاع كار مناقصه به مبلغ 000/000/012/9 (نه میلیاردو دوازده میلیون ) ریال در صورت واریز نقدی به شماره حساب 9200060194 با شناسه واریز 60144 بانك ملت شعبه بلوار پاسداران به نام شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه هرمزگان . (شماره ثبت 67337 ،كد اقتصادی :411111713979 ، شناسه ملی :10101122904 ، كدپستی :79179-14575 )
2.مبلغ برآورد    033/196/222/180 ریال .
3.مدت اجرای كار 12ماه می باشد .
4.دارای حداقل سابقه كاری مرتبط .
5.دارابودن گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی وگواهینامه تعیین صلاحیت كارازاداره كل تعاون وكارورفاه اجتماعی.(تصویر گواهینامه ها درهردو پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود).
6.ارائه آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده .(منتهی به سال 1400)
7.ارائه آگهی مربوط به شخص یا اشخاصی كه طبق آخرین تغییرات درروزنامه رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهد آور شركت می باشد  .(تصویر آخرین تغییرات اساسنامه در پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود).
8.تصویر اساسنامه شركت(مناقصه گر) در پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود.
9.ارائه تاییدیه آخرین نمونه امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره در پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی. 
10.احرازامتیازحداقل60 براساس معیارهای ارزیابی کیفی وتوانمندیهای بهداشتی وزیست محیطی (HSE)الزامی      می باشد.
11.تصویر كلیه گواهینامه ها و مدارك فوق در هر دو پاكت ب و پاكت ارزیابی كیفی قرارداده شود.
12.توزیع اسناد پس از انتشار آگهی به مدت 10 روز كاری از تاریخ 21/06/1402 لغایت 04/07/1402 ، مهلت بارگذاری پاكت های (الف،ب،ج) در سامانه ستادایران تا ساعت 19 مورخ 17/07/1402 می باشد، بازگشایی پاكت ارزیابی كیفی مورخ 18/07/1402 و تاریخ بازگشایی پاکتهای( الف ،ب وج) متعاقباً اعلام خواهد شد.( پاكت تضمین در یك لفاف سربسته در مهلت و محل تعیین شده همراه با نامه به دبیرخانه مناقصات این شركت تحویل گردد.) (بازگشایی پاكت ها با حداقل 3 مناقصه گر انجام خواهد شد )
13.جلسه توجیهی مورخ 10/07/1402 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.( حضور درجلسه الزامی است)
14.پس از طی مراحل قانونی ، پاكت های  الف ، ب وج مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد كه حداقل امتیاز لازم در ارزیابی HSEرا كسب كرده باشند. 
15.به پیشنهادهای فاقدامضاء ،مشروط،مخدوش وهمچنین پیشنهاداتی كه پس از مهلت مقرر درفراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارقام به ریال و حروف/  عدد درج و فاقد خط خوردگی / لاك گرفتگی باشد.
***نكته مهم تمامی مناقصه گران / شركت ها باید در سامانه ستاد ثبت نام و كلیه پاكت های  الف - ب و ج و ارزیابی خود را درسامانه ستاد ایران بارگذاری نمایند .( فایل ها می بایست به صورت پی دی اف باشد  ، پاكت ب و ارزیابی بدلیل حجم بالای فایل ترجیحا» به صورت فشرده و در قالب یك فایل باشد .)
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها