خشک کردن فلفل قرمز در هند

 

گزارش تصویری زیر مربوط به خشک کردن فلفل قرمز در هندوستان است.