خسارت 120 میلیاردی طوفان به کشاورزی منطقه رودخانه در شرق هرمزگان

 

وزش باران به همراه باد بسیار شدید در رودخانه در شرق هرمزگان سبب خسارات زیادی به محصولات کشاورزی و نخیلات مردم این منطقه شده است.