شهر مهندسی‌نشده

 

شهر یکی از نمادهای شناخته‌شده‌ی دوران مدرن است که روز به روز پیچیده و پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود. چنان در هم که هویت اصیل هر جغرافیا را هدف قرار می‌دهد. اما این روند مهندسی‌نشده‌ی مدرنیته تا کجا پیش می‌رود؟ شاید روح وسیع ایشان نزدیک ما باشد؛ در همین لحظه و محلی که چند سطر فوق را ملاحظه می‌کنید.

عکس‌های پیش‌رو، تلاشی برای نشان‌دادن مرگ خیلی چیزهاست

محل عکاسی: بندرعباس