خسارت زلزله به منازل مردم روستای کووه سیاهو

 

منبع تصاویر: پایگاه خبری تحلیلی پسین هرمزگان