درختان حرا - ساحل بوستان ولایت بندرعباس

 

جنگل‌های حرا بر روی خاک‌های لجنی ناشی از رسوب حاصل از فرسایش سواحل رشد می‌کنند و با جزر و مد آب، در دریا شناور می‌شوند و این ویژگی، راز شگفتی جنگل‌های اسطوره‌ای حراست.