خسارت بارندگی و آبگرفتکی معابر در شیراز

 

بارندگی شدید شب گذشته در شیراز و آبگرفتگی اکثر خیابان ها و معابر شهر شیراز خساراتی مادی در پی داشته است.


عکس از سید علی هاشمی