انتخابات سال دوم شورای شهر بندرعباس

 

چهل و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر بندرعباس سه شنبه ۱۱ مردادماه با دستور کار برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سال دوم دوره ششم شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.