تعزیه منبر محله شمیلی‌ها در بندرعباس

 

منبر محله شمیلی‌ها در سال 1325 به دست اهالی اولیه این محله تاسیس شده‌است. هر ساله یکی از گرم‌ترین تعزیه‌های بندرعباس در این حسینیه اجرا می‌شود که اهالی محله در خدمات مختلف این حسینیه و مسجد همکاری می‌کنند.