تجمع بزرگ مردم بندرعباس در گرامی داشت شهید سردار سلیمانی

 

تجمع بزرگ مردم بندرعباس در گرامی داشت شهید سردار سلیمانی.
/عکس: سید علی هاشمی_ صبح ساحل/