رژه 31 شهریور در بندرعباس

 

مراسم رژه 31 شهریور نیرو های مسلح در بندرعباس برگزار شد.