سفر وزیر بهداشت و درمان به بندرعباس

 

سفر وزیر بهداشت و درمان به بندرعباس و افتتاح طرح ها و پروژه های مختلف بهداشتی و درمانی.