نخستین جشنواره ملی موسیقی خلیج فارس در بندرعباس

 


نخستین جشنواره ملی موسیقی خلیج فارس در بندرعباس درحال برگزاری است.