شنای جهانگرد هرمزگانی از خصب تا بندرعباس

 


محمد امیری رودان جهانگرد هرمزگانی شنای استقامت خود را روز ۶ اردیبهشت از خصب عمان آغاز و روز ۱۰ اردیبهشت همزمان با روز ملی خلیج فارس در بندرعباس به اتمام رساند.

 

آخرین خبرها