خبرهای مزایده و مناقصه

شرکت آلومینیوم المهدی آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 29مهرماه سال /1399
صبح ساحل شرکت آلومینیوم المهدی
شرکت آلومینیوم المهدی آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 29/مهرماه /1399
صبح ساحل شرکت آلومینیوم المهدی
شرکت آلومینیوم المهدی آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای 29مهر ماه سال /1399
صبح ساحل شرکت آلومینیوم المهدی

بیشتر