خبرهای مزایده و مناقصه

شرکت فولاد هرمزگان جنوب آگهی فراخوان شناسائی مناقصه گران تاریخ 3/خرداد /1399
صبح ساحل شرکت فولاد هرمزگان جنوب
شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی تاریخ 3/خرداد /1399
صبح ساحل شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

بیشتر