خبرهای مزایده و مناقصه

فرمانده پشتیبانی منطقه دوم دریایی ارتش ولایت جاسک مزایده تاریخ /16/مردادماه /1399
صبح ساحل فرمانده پشتیبانی منطقه دوم دریایی ارتش ولایت جاسک
شرکت کشت و صنعت شهید مطهری آگهی مزایده عام تاریخ /16/مردادماه/1399
صبح ساحل شرکت کشت و صنعت شهید مطهری
به موجب پرونده اجرایی 981048 آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /16/مردادماه/1399
صبح ساحل به موجب پرونده اجرایی 981048

بیشتر