شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /17/تیرماه /1399شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده های اجرایی 9709987610301193 که طی آن محکوم علیه سید نوح کاملی فرزند سیدمحمد صدیق محکوم به پرداخت مبلغ 359/604/399/6 ریال بابت محکوم به در حق کاووس خلیفه ای و مبلغ 217/980/319 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم گردیده است و پرونده اجرایی 9709987610300871 که طی آن محکوم علیه سیدنوح کاملی فرزند سید محمد صدیق محکوم به پرداخت مبلغ 979/116/426/5 ریال بابت محکوم به در حق کاووس خلیفه ای ومبلغ 848/305/271 ریال نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم گردیده است که در این راستا ملک به شماره پلاک ثبتی 2717 فرعی از 3569 متعلق به محکوم علیه آقای سید نوح کاملی بعنوان مال معرفی که پس از کارشناسی با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود .
1 -حسب مفاد تصویر سند مالکیت ابرازی تک برگ به شماره 96026031 بنام و نام خانوادگی مالک پلاک ثبتی 2717 فرعی از 3569 اصلی آقای سیدنوح کاملی فرزند سیدمحمد صدیق می باشد.
2 - ملک مورد نظر حسب مفاد تصویر سند مالکیت ابرازی ، ملک مورد نظر شش دانگ عرصه و اعیان واحد تجاری بوده که در نیم طبقه فوقانی مجتمع ایده آل قرار دارد. نشانی ملک مورد نظر کوی فرهنگیان بلوار مادر نبش خیابان معلم می باشد . ملک مورد نظر به صورت سالن یکپارچه و راه پله اختصاصی به مساحت 7 متر مربع از بیرون با تعداد حدود 17 پله ، بدنه
گچ کاری شده ، کف سرامیک ، فاقد سقف کاذب ، شیشه پنجره ها سکوریت می باشد و حسب اظهارات محکوم علیه دارای یک فقره انشعاب 5/0 اینچ و یک فقره انشعاب برق سه فاز اختصاصی است . ملک مورد نظر حسب مفاد تصویر سند مالکیت ابرازی دارای مساحت 318 متر مربع به انضمام یک واحد پارکینگ اختصاصی به شماره قطعه 10 تفکیکی به مساحت 9/9 مترمربع در زیر زمین و یک انباری به شماره تفکیکی قطعه 4 به مساحت 68/3 مترمربع است . ملک موردنظر دارای دو چشمه توالت ، آشپرخانه با سرامیک کف و فاقد کابینت می باشد.
3 - ملک مورد نظر حسب مفاد تصویر سند مالکیت ابرازی ثبت شده است .
4 - در زمان بازدید ملک مورد نظر خالی از سکنه و تجهیزات و وسایل بوده و هیچ گونه فعالیتی در آن مشاهده نگردید حسب اظهارات محکوم علیه ملک مورد نظر تحت اجاره شخص یا اشخاص ثالث دیگر حقیقی یا حقوقی دیگر نمی باشد.
5 - ملک مورد نظر حسب تصویر سند مالکیت ابرازی مفروز است.
قیمت کارشناسی :
ارزش پایه ملک مذکور جهت انجام مزایده با احتساب پارکینگ و انباری ، صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی و رهنی و نداشتن احتمال هرگونه مغایرت های مربوطه به حدود ثبتی و نداشتن هرگونه منعی از جهات قانونی ، حقوقی و شرعی جهت معامله و عدم وجود دیون و بدهی های احتمالی بابت مالیات و عوارض و جرایم و غیره به بانک ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر بدهی های مشابه و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه بلامعارض باشد جمعا به مبلغ 000/000/284/32 ریال به حروف سی و دو میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون برآورد می گردد . ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود .
1-فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد .2- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است . 3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند. 4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است . 5- مزایده در روز یکشنبه ساعت 12:30 ظهر  مورخ 05/05/1399 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی - کوچه فتح المبین  - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. 6- در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا
می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
دادورز شعبه سوم حقوقی دادگستری بندرعباس- محمد رحمانیان         196040

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها