شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده ( نوبت دوم ) تاریخ /21/تیرماه /1399شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9409987610300683 و شماره دادنامه 9509977615800354 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان و دادنامه 9709977615800315 اعاده دادرسی محکوم به استرداد مبلغ پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ريال کلیه خسارات تاخیر تادیه هزینه های دادرسی ماخوذه از سوی خوانده اعاده دادرسی در حق میثم عزیزی و بموجب دادنامه دادنامه شماره 9709977615800314 شعبه سوم دادگاه تجدید نظر حکم به فسخ قرارداد فیمابین در قرارداد شماره 92/250 مورخ 24/12/92 به لحاظ عدم ایفای تعهد از سوی شرکت خانه سبز عمران بندر و پرداخت مبلغ 000/260/163/3 ريال بعنوان اصل خواسته و پرداخت کلیه هزینه های دادرسی در حق میثم عزیزی  محکوم گردید و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که در این راستا ملک به شماره پلاک ثبتی پنج فرعی از  ششصد و هشتاد اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز  مجزی شده از  چهار فرعی از اصلی مذکور بخش یک بندرعباس با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود :
مشخصات ثبتی و موقعیت ومشخصات اعیانی
ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری دارای پلاک ثبتی پنج فرعی از ششصد و هشتاد اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز مجزی شده از چهار فرعی از اصلی مذکور بخش یک بندرعباس به مساحت ( 98/562) پانصد و شصت و دو متر و نود و هشت دسیمتر مربع واقع در طبقه زیر  زمین به انضمام 57 پنجاه و هفت واحد پارکینگ هر کدام به مساحت ده (10) متر مربع به شرح سند ملک که شش 6 پارکینگ در طبقه پنجم بیست و دو (22) پارکینگ در طبقه ششم . بیست و چهار (24) پارکینگ در طبقه هفتم و پنج (5) پارکینگ در طبقه هشتم واقع گردیده است .
و طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن با قدر السهم از عرصه و مشاعات مشترکات سهیم می باشد . ملک مذکور طبق سند تک برگ به شماره 9019070/ب مورخ 3/11/1396 با کاربری تجاری بنام شرکت خانه سبز عمران بندر شماره ثبت 4133 ثبت گردیده است به نشانی ملک - بندرعباس - سید جمال الدین اسد آبادی - چهارراه فاطمیه روبرروی شیرینکده نبش کوچه بینش هفت (7) ساختمان پزشک (طبقه زیرزمین )مجتمع مذکور دارای اسکلت بتن آرمه و نمای آلومینیوم کمپوزیت می باشد و در قسمت جنوبی سمت خیابان شامل 5/9 طبقه ( زیرزمین 5/1 طبقه تجاری چهار طبقه آپارتمان با استفاده عمدتا پزشکی و سه طبقه پارکینگ طبقاتی و در قسمت شمالی شامل زیر زمین 5 طبقه آپارتمان با استفاده پزشکی . همکف و سه طبقه پارکینگ طبقاتی جمعا ده (10) طبقه و در پشت بام خرپشته . اتاق آسانسور و اتاق کارلیفت که روی آن یک سوئیت جهت سکونت سرایدار احداث گردیده . ساختمان دارای دو دستگاه آسانسور و راه پله سنگی با نرده فلزی می باشد پارکینگ های طبقاتی دارای اسکلت و سقف بتن آرمه و کف موزائیک بدون نازک کاری است و پیرامون آن نرده فلزی نصب شده است و در زمان بازدید به دلیل نقص فنی دو دستگاه کارلیفت موجود از پارکینگ ها استفاده نمی شود و نیز دارای یک دور بین مدار بسته در هر طبقه و اعلام حریق می باشد که دارای نواقصاتی است ضمنا پشت بام نیز بعنوان پارکینگ قابل استفاده است .
واحد تجاری زیر زمین به مساحت 98/562 متر مربع دارای یک انشعاب برق مستقل و بنا به اظهار نماینده شرکت خانه سبز دارای انشعاب آب مشاعی نیز است .
کف زیر زمین سرامیک ، بدنه ستونها و بدنه زیر زمین سرامیک شده است زیر زمین از سمت جنوب ( خیابان ) و غرب ( کوچه ) دارای پنجره و از نورگیری شرق مجتمع نیز نورگیری می کند سقف با متریال PVC اجرا و پوشش داده شده است در زمان بازدید زیرزمین مذکور از آن به عنوان فروشگاه ظروف و لوازم آشپزخانه و غیره بهره برداری می گردید. زیرزمین دارای ورودی سمت غرب ( کوچه) می باشد .
دو دستگاه کار لیفت به تعمیر رفع نقض و راه اندازی نیاز دارد و نرده های فلزی پیرامون بام و پارکینگ های طبقاتی می بایست بررسی و در صورت ضرورت تقویت گردد.
ب) ارزش کارشناسی روز ملک مورد نظر ( پلاک 5/680) با توجه به توضیحات داده شده و بررسی های به عمل آمده ، ملاحظه موقعیت و کاربردی تجاری زیرزمین و موقعیت و وضعیت پارکینگ های طبقاتی و کارلیفت ها ورودی زیر زمین و ملاحظه جمیع جهات و عوامل موثر ارزش ملک به شرح ذیل تعیین و اعلام می گردد.
- ارزش کارشناسی روز زیر زمین تجاری با احتساب حق مالکیت و سرقفلی و کلیه ی حقوق فرضی و عینی منافع تجاری و انشعابات آب و برق مبلغ 000/000/000/54 ريال ( پنجاه و چهار میلیارد ريال ) تعیین می گردد.
- ارزش کارشناسی روز ( 57) پنجاه و هفت واحد پارکینگ طبقاتی با در نظر گرفتن شرایط آن مبلغ 000/000/100/17 ريال ( هفده میلیار و یکصد میلیون ريال ) تعیین می گردد.
جمع کل عبارتست از 000/000/100/71 ريال ( هفتاد و یک میلیار و یکصدمیلیون ريال معادل هفت میلیارد و یکصد و ده میلیون تومان )
1- فروش نقدی است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10/. مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 12:30 ظهر  مورخ 08/05/1399 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به شعبه سوم  اجرای احکام حقوقی  دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی  مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها