شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ 22/تیرماه /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 9309987610600748 بایگانی 960785 و 980293 ب کار و 980371 ب کار مربوط به اجرای احکام سازمان کار که طی آن محکوم علیه فوق محکوم به پرداخت مبلغ 775/621/709/2 ریال در حق محکوم لهم موسی کمالی زرکانی و رضا عرب و خانم سهیلا رئیسی و مبلغ 000/000/4 ریال بابت نیم عشر اجرایی در پرونده های اجرای احکام سازمان کار و مبلغ 420/803/171/16 ریال بابت محکوم به در حق شرکت برق منطقه ای هرمزگان و مبلغ 171/590/808 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت گردیده است که در راستای اجرای حکم صادره اموال منقول محکوم علیه شامل یکصد و سی قلم اقلام و وسایل بشرح مندرج در نظریه کارشناسی توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته
می شود .
مشخصات موضوع مزایده و شرح بازدید :
پس از بررسی های لازم و نتیجه کارشناسان منتخب کلیه اموال و وسایل مندرج در نظریه کارشناسی مجموعا به مبلغ 000/850/885/4 ریال ارزیابی گردیده است و به عنوان قیمت پایه مزایده اعلام می گردد ضمنا قیمت اموال ردیف 84 نظریه کارشناسی پس از توزین و براساس هر کیلوگرم 23000 ریال برآورد و تعیین خواهد گردید.
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده یا حداکثر یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 12 ظهر چهارشنبه مورخ 15/05/1399 ساعت 12 در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا
می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به احکام حقوقی شعبه دوم  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها