شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /24/تیرماه /1399شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 981048 ب در خصوص دعوی شهره شهریاری فرزند منوچهر علیه آقای حسین جمالی فرزند عبدالحسین که محکوم به فروش ملک مسکونی گردیده است که در این راستا ملک مسکونی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
نظریه کارشناسی :
احتراما در اجرای دستور مندرج در کلاسه 9809982208001099 به شماره بایگانی 981048 مبنی بر انجام امر کارشناسی بمنظور برآورد قیمت عادله روز تمامی ششدانگ پلاک ثبتی 34601 فرعی از 3 اصلی قطعه یک بخش دو بندرعباس مفروز و مجزی شده از پلاک 15987 فرعی از اصلی مذکور ملکی آقای حسین جمالی فرزند عبدالحسین ، واقع در بندرعباس ، کوی گلشهر شمالی ، خیابان ایرانیت ، کوچه مرجان 2، مجتمع امید ، اینجانبان علی احمدی ومحمد خواجه بهرامی و عبدالوهاب وجدانی به سمت کارشناسان رسمی منتخب از سوی آن مقام محترم قضایی در معیت و با معرفی متقاضی ازمحل وقوع ملک بازدید ، اقدامات بایسته در خصوص موضوع معمول که نتیجه رسیدگی توام با اظهار  نظر کارشناسی بشرح ذیل مزید استحضار و انعان نظر گزارش و تقدیم  حضورتان می گردد.
مورد کارشناسی با عنایت به سند مالکیت صادره  وضعیت موجود محل عبارت است از تمامی ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان قطعه هفت تفکیکی واقع در سمت شمالی طبقه چهار ، به مساحت هشتاد و هشت متر و سی و هفت دسیمتر مربع  بانضمام ششدانگ پارکینگ اختصاصی قطعه دوم تفکیکی به مساحت ده متر مربع و یکباب انباری قطعه اختصاصی قطعه 5 تفکیکی به مساحت 3/21 متر مربع در طبقه همکف و با مشخصات  و جهات اربع مقیده در سند مالکیت صادره و صورت جلسه تفکیکی مربوطه که به قدرالسهم از عرصه کل و سایر مشاعات و مشترکات دیگر طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن سهیم می باشد با مشخصه اسکلت ساختمان بتون، کف واحد سرامیک ، نمای داخلی گچکاری شده، نمای بیرونی سنگ ، سرویس های بهداشتی و آشپزخانه اوپن با پوشش کف و بدنه سرامیک و کاشی مشتمل بر کابینت ام دی اف ، درب ورودی ضد سرقت و سایر  درب ها و پنجره ها چوبی و آلومینیوم ( یو . پی . وی. سی ) ، کف پارکینگ موزاییک و بدنه آن سرامیک و قدمت بناء مجموع طبقات و واحدهای احداثی ( 5 طبقه 10 واحد ) دسترسی به شوارع مجاور  و عرض آنها و التفات به جمیع جوانب دیگر در  امر قیمت گذاری ارزش معاملاتی تمامی شش دانگ پلاک موصوف با احتساب مفروزات ، مشاعات و مشترکات و همچنین پارکینگ  و انباری اختصاصی و منصوبات موجود در بناء و توابع متعلقه و با ملحوظ قرار دادن هر متر مربع آپارتمان  شش میلیون تومان و مبلغ پارکینگ و انباری اختصاصی توامان چهل میلیون تومان از نظر اینجانبان به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون و دویست و بیست هزار تومان (000/220/570 تومان ) محاسبه و برآورد می گردد.
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب سیبا شماره 2171295409008 نزد بانک ملی دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در  روز شنبه ساعت 11 مورخ  11/05/99 در محل دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری  بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفای می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها