شركت تعاونی كاركنان سازمان منطقه آزاد قشم آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) تاریخ /23/مردادماه /1399به استناد مصوبه مجمع عمومی مورخ 23/08/1398 شركت تعاونی كاركنان سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد  نسبت به فروش یك قطعه زمین به متراژ 7/951 با کاربری تجاری ـ خدماتی واقع در شهر قشم-سایت سمن جنب هتل آتامان به شماره پلاك 1939 را از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند.  متقاضیان 
می توانند  پس از مطالعه کامل شرایط مزایده ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 05/06/1399  بصورت کتبی  به نشانی قشم - میدان شهدای گمنام مجتمع كوثر شركت تعاونی كاركنان سازمان منطقه آزاد قشم تحویل نمایند
1- قیمت پایه كارشناسی مبلغ 38.068.000.000 (سی و هشت میلیارد و  شصت و هشت میلیون) ریال می باشد.
۲ ـ متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضای کتبی و اعلام مبلغ پیشنهادی ، معادل 5%  (پنج درصد ) قیمت پایه از بهای  زمین را طبق جدول پیوست جهت تضمین شرکت در مزایده بصورت نقدی به شماره شبا 680130100000000206488634 نزد بانک رفاه شعبه مركزی قشم یا ضمانت نامه بانکی بنام شركت تعاونی كاركنان منطقه آزاد قشم را به پیوست تقاضای شرکت در مزایده ارسال نمایند .
3- مهلت دریافت اسناد از زمان انتشار آگهی به مدت 7 روز می باشد.
4 ـ به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی و یا کمتر از 5 % قیمت پایه ، ارسال شده بعد از مهلت مقرر  یا ارسال از طریق دورنگار و  پست  الکترونیک و دستی ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5 ـ کلیه هزینه های مربوط اعم از نقل و انتقال ، انتشار آگهی و اطلاعیه  ، کارشناسی زمین ،  امور مالیاتی ،  ثبت اسناد  ، دفترخانه و غیره بعهده برنده مزایده می باشد0
6- شرکت در مزایده برای عموم آزاد می باشد .
7 ـ شركت تعاونی در قبول یا رد پیشنهادات مختار است .
8ـ جلسه بازگشایی پاکت های  مزایده روز چهار شنبه مورخ 11/06/1399 ساعت ۱۵:۰۰ در محل دفتر شركت تعاونی كاركنان سازمان منطقه آزاد قشم  می باشد  .
9ـ  روی پاکت ارسالی الزاما قید گردد مربوط به آگهی مزایده « زمین سایت سمن می باشد» .
10ـ برنده مزایده بایستی حداکثر ده روز  پس از  اعلام ، بهای  پیشنهادی را بصورت نقدی به حساب شركت تعاونی واریز نماید .
۱1 ـ عدم واریز بهای پیشنهادی توسط برنده مزایده در مهلت مقرر ،  به منزله انصراف از خرید تلقی و  سپرده ایشان به نفع شركت تعاونی كاركنان ضبط خواهد شد.
۱2 . سپرده نفرات اول و دوم و  سوم مزایده تا زمان تسویه حساب کامل توسط برنده مزایده ،  نزد شركت تعاونی  باقی خواهد ماند .
13ـ چنانچه برندگان اول ،  دوم و سوم مزایده در مهلت مقرر و برابر شرایط اعلام شده اقدام نکنند ، سپرده ایشان  به ترتیب به نفع شركت تعاونی  ضبط خواهد شد .

  شركت تعاونی كاركنان سازمان منطقه آزاد قشم

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها