شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای نوبت اول تاریخ /3/مهرماه سال /1399شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد . کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عمليات زير سازی و روسازی ترميم نوار حفاری شبکه جمع آوری فاضلاب بندرعباس -
 ناحيه شرق   
مبلغ برآورد اوليه:  34.944.600.049  (سي و چهار ميليارد ونهصد و چهل و چهار  ميليون و ششصد هزار و چهل و نه  ريال )
  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار : 1.748.000.000 ريال(يک ميليارد وهفتصد و چهل و هشت  ميليون ريال ).
رتبه و رشته مورد نظر : شرکت کنندگان در مناقصه بايد دارای پروانه بهره برداري از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و پروانه کاربردي از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد .
مبلغ خريد اسناد : مبلغ 000/000 /5 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 تاريخ 05/07/99 تا ساعت 14 تاريخ 10/07/99
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 14 مورخ   27/07/99
بازگشايي پاکت ها :  ساعت 10  مورخ  30/07/99
محل بازگشايی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور يک نفر نماينده از طرف هر يک از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
امتياز کيفي لازم : پيشنهادات واصله پس از ارزيابي کيفی مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65 )بازگشايی خواهد گرديد.
پيشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل پاکات الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهای pdf در سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف و ارزيابي کيفي آدرس : بندرعباس ‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتی - شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سايت اينترنتی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشاني:  ‎ WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس تهران:27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .   

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها