اجرای احکام حقوقی دادگستری رودان آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /28/تیرماه سال /1400اجرای احکام حقوقی دادگستری رودان به موجب پرونده اجرایی شماره 9909987610300214 مال ذیل را از طریق مزایده به فروش می رساند: شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ مرکبات دارای پلاک ثبتی 424 فرعی از 15 اصلی به مساحت 25352 متر مربع دارای سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 380366 سری ب سال 98 واقع در رودان روستای خراجی دارای 2 فقره رهنی در حق بانک کشاورزی رودان متعلق به محکوم علیه آقای اسحق فولاد زاده فرزند محمد دارای شماره ملی 4699360548 که در حق محکوم له مصطفی اسمعیلی فرزند حسنقلی به مبلغ 006/110/630/4 ريال و هزینه اجرایی در حق دولت توقیف می باشد که مشخصات و توصیف ملک مذکور عبارتست از 6 دانگ یک قطعه باغ مرکبات و نخیلات و انبه با حدود اربعه شمالا به باغ مرکبات عبدالامیر زینلی - باغ مرکبات حسین فولادی شرقا به باغ مرکبات جمعه و عبدالله فولادی جنوبا به باغ مرکبات ابراهیم فولاد زاده (مشهور به حیدری). غربا به جاده آسفالته بین باغی که در حال حاضر کل عرصه دارای درختان لیمو ترش و لیمو شیرین و انبه و نخیلات می باشد که همگی از یک چاه و موتور پمپ برقی واقع در ملک آبیاری می شوند، سیستم آبیاری تحت فشار نیز اجرا  گردیده و یک باب واحد مسکونی بر روی عرصه احداث شده است ضمنا تعداد درختان غرس شده عبارتست از 250 اصله لیمو ترش محلی 7 ساله- 150 درخت لیمو شیرین 7 ساله - 15 درخت  انبه 4 ساله - 100 درخت لیموترش محلی 1 ساله -40 متر ساختمان مسکونی کوچک- 25 اصله نخیلات و حسب نظریه کارشناس ارزش ريالی آن را 000/669284/22 ريال برآورد نموده اند که با شرایط زیر و از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد. 
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد زمان مزایده اموالی که آگهی شده اند در محل ملاحظه و ازکم و کیف موضوع اطلاع حاصل نمایند.
کلیه هزینه های مربوطه به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است. پیشنهاد دهندگان باید قبلا 10 درصد مبلغ ارزیابی را به حساب نسیم بانک مرکزی به شماره شبای IR220100004062012907685962 و شناسه واریز  971108000100039909987610300214 تودیع و قبض سپرده را به اجرا تحویل نمایند.
- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
- مزایده در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 16/05/1400بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و مانده سپرده وی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. طالبین شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه اجرای احکام حقوقی دادگستری رودان مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها