آرشیو مطالب

نویسنده: محمد خداکریمی - خبرنگار
مردم هرمزگان و گام نخست دوستی
در حالی که فضای سیاسی استان طی چند روز گذشته تحت تاثیر چندین مراسم معارفه قرار گرفته بود به یکباره با سفر رئیس جمهور به استان فارس ، نگاه ها به دور ترین منطقه غرب هرمزگان معطوف شد.

بیشتر