آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره 063-98 شركت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان - تاریخ20/ اسفند/1398شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان درنظردارد انجام خدمات تنظیف ، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجدشرایط واگذارنماید. لذا ازمتقاضیان شرکت دراین مناقصه دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسنادمناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واریزمبلغ 500000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب وسایردرآمدها ازتاریخ 25/12/98 لغایت 27/12/98 اقدام ویك نسخه ازاسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارمی گردد؛ لازم است درصورت عدم عضویت قبلی شرکتها درسامانه فوق مراحل ثبت نام درسایت مذکور انجام ونسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 4-33331700 داخلی2079 ودرخصوص سامانه با داخلی3000 تماس حاصل فرمایند.ثبت شماره تلفن،فکس وایمیل ازسوی شرکت کنندگان درسامانه الزامی می باشد.ضمناً تأکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیزدرروزبرگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.
    توضیحات:
1-الزامات(شرط ورود): الف -  شرکت در جلسه توجیهی راس ساعت 10 صبح  مورخ 28/12/98( در دفتر امورتدارکات و قراردادها) با حضورنماینده کارفرما و تنظیم صورتجلسه مربوطه و بارگذاری آن در سامانه الزامیست.
ب -ارائه مستندات یک کار مشابه باحداقل مبلغ قراردادی 000/000/000/30 ریال ، به همراه رضایتمندی کارفرما و بارگذاری مدارک مربوطه درسامانه الزامیست.
ج-ارائه مدارک فعال بودن دفترکار دربندرعباس و بارگذاری آن درسامانه برای شرکت کنندگان الزامیست. 
 2 -مبلغ تضمین شركت درفرآیند ارجاع کار 562/759/761/2 ریال است كه باید به صورت ضمانتنامه معتبربانكی و یا واریز نقدی به نفع کارفرما
3-دستگاه نظارت : اداره نظارت برخدمات شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان می باشد. شركتهای متقاضی می توانند درخصوص سؤالات فنی خود با تلفن 09171615173 آقای ارغوان تماس حاصل فرمایند.
 4-حداكثرمهلت تحویل اسناد به دبیرخانه اینشركت تا ساعت 9 صبح روز دو شنبه مورخ 18/1/99 وبازگشایی پاكات رأس ساعت 10 صبح همان روزدرمحل امورتداركات وقراردادها می باشد.
5-به پیشنهادات مشروط مبهم مخدوش وفاقد سپرده وپیشنهاداتی كه بعدازموعدمقرربه دبیرخانه این شركت ارسال گرددمطلقاً ترتیب اثرداده نخواهدشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها