شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول تاریخ /22/شهریورماه سال /1400شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در //صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عملیات تکمیلی آبرسانی از چاه تلمرا تا سایت بین راهی لرد خیر کوهی از مجتمع خرسین - دق فینو
مبلغ برآورد اولیه 874/740/993/13 ریال (سیزده میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و هفتصد و چهل هزار و هشتصد و هفتاد و چهار ریال )
  ( اعتبار پروژه فوق  از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی  تامین میگردد )
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 044/687/669 ریال (ششصد و شصت و نه میلیون  و ششصد و هشتاد و هفت هزار و چهل و چهار ریال ).
رتبه و رشته مورد نظر : دارای رتبه 5آب
مبلغ خرید اسناد : 000/000/5 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 22/06/1400 ساعت 14 تاریخ 27/06/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 07/07/1400
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ11/07/1400
محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی لازم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز لازم (65)بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی - شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشانی ‎:‎ WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768  .  

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها