آگهی مناقصه(يک مرحله‌ای) نوبت دوم شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص) 1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس (سهامی خاص)
2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: کیلومتر 40 جاده میناب - جنب شهر قلعه قاضی
3- موضوع: تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب 
4- محل دریافت اسناد مناقصه: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس 
5- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 11 روز کاری
6- مهلت تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری مورخ 23/11/1401
7- زمان و تاریخ و مکان بازگشایی پاکات رأس ساعت 09:000 روز دو شنبه مورخ 24/11/1401 در سالن جلسات شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس
8- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می‌شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد در وجه شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس
10- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: (سه میلیارد ریال معادل سیصد میلیون تومان)
11- قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 3،000.000 ریال ( سه  میلیون ریال) واریز به حساب جام                             298423777 نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی بندرعباس بنام شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس
12- پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، تضمین‌های معتبر تهیه و همراه پیشنهاد نرخ به شرکت تسلیم نماید، به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- سایر اطلاعات و جرئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
14- آگهی در سایت www.otpgc.co و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات iets.mporg.ir قابل مشاهده می باشد. 
15- این شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
16- مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت با موضوع مناقصه از سوی شرکت کنندگان الزامی می‌باشد.
17- مدت قرارداد یکسال و از تاریخ 01/01/1402 لغایت 29/12/1402میباشد.
18-  هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد.
متقاضیان می‌توانند با ارائه معرفی نامه، نماینده خود را جهت دریافت اسناد مناقصه به همراه فیش واریزی به مبلغ 3،000.000 ریال (سه میلیون ریال) به حساب جاری اعلام شده در آگهی و مراجعه به آدرس شرکت اقدام نمایند. 
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها