آگهی مزایده( نوبت اول) پرداخت مهریه - طلااجرای احکام  مدنی دادگستری بندرعباس شعبه 3 حقوقی بندرعباس و در خصوص پرونده به شماره کلاسه 140240920000050030 و شماره بایگانی 0200757حسب اجراییه صادره از شعبه اول دادگاه خانواده  شهرستان بندرعباس به طرفیت محکوم له : فاطمه پژوم و محکوم علیه : یوسف امیدی موضوع لازم الاجرا :  پرداخت مهریه - طلا محکوم گردیده است ، لذا در قبال آن نسبت به ارزیابی خودروسواری تاکسی سمند به شماره انتظامی : 463ت 17 ایران 84  توقیف که پس از کارشناسی ، از طریق مزایده کتبی  با شرایط ذیل  به فروش می رساند:
موضوع مزایده :
یکدستگاه خودرو نوع : تاکسی سمند تعداد سیلندر : 4 شماره موتور : 520406 سیستم : سمند تعداد محور : 2 تعداد چرخ : 4 شماره شاسی : 06403 - مدل : 1385 - رنگ : زرد نوع سوخت : دوگانه وضعیت ظاهری وفنی : ازنظر بدنه آثار پوسیدگی دارد - آثار ضربه : قسمت های گلگیر و درب عقب ورکاب سمت راست وچپ - وضعیت موتور : خاموش - داشبور وصندلی : دارد - لاستیک : داری آج
توضیحات : فاقد سابقه رهن میباشد - خلافی خودرو : 4250000 ریال - هزینه پارکینگ : روزانه مبلغ 000/90 ریال که تا 18/04/1402 که با در نظر گرفتن موارد مذکور تا تاریخ فوق که به مبلغ 000/000/850 ریال ( معادل هشتاد و پنج میلیون ریال ) کارشناسی و ارزیابی گردیده  است ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است و سایر هزینه ها با برنده مزایده میباشد که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود.
شرایط مزایده : ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود.
 1- فروش نقدی است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء  یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده  در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب دادگستری  نزد بانک مرکزی حساب نسیم بانک مرکزی به شماره شبا IR220100004062012907685962تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده  روند قانونی در ساعت 30/8صبح  روز سه شنبه مورخ 09/07/1402مزایده برگزار میگردد در محل دفتر شعبه 3 اجرای احکام حقوقی بندرعباس  بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شودو سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد ومتقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به اجرای احکام حقوقی شعبه 3 دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند. دادورز شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس - معبود رئیسی 
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها