خبرهای یادداشت

اخذ رای از سفره خالی کارگر
امید بهبودی شرایط ،برای فعالان ساختمانی
در حالی که اقتصاد کشور وبالطبع اقتصاد خانوار از وضعیت دشواری رنج می برد، فعالان ساختمانی  یعنی سازندگان مسکن هم تحت تاثیر همین شرایط قرار دارند. شرایطی که با تورم افسار گسیخته ی نهاده های ساختمانی وبالطبع افزایش شدید قیمت تمام شده ی مسکن همراه شده است و نتیجه ی ناگوار آن ایجاد فاصله ی زیاد بین قیمت مسکن و توان مالی خریداران مسکن است.

بیشتر