آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع توسعه فیدر ترانس سوم پست 400/230کیلو ولت شهید لشکری شماره مناقصه 98/11 تاریخ 14/ اسفند/13981- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ - تلفن  10-33592201  (076)
3  - موضوع  مناقصه : توسعه فیدر ترانس سوم پست 230/400 کیلو ولت شهید لشکری
4 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 10،000،000،000 ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مناقصه گزار و یا  انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ،مصوب 1376)
5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 2،000،000 ریال  به حساب شماره 150100004001088604023107 IR بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه حساب 4001088 
6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 12/12/98لغایت پایان وقت اداری22/12/98
7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ17/1/98
8- زمان و محل بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات الف و ب  راس ساعت 00/12 مورخ18/1/99و بازگشایی پاکات ج راس ساعت 00/11 صبح مورخ2/2/99در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
9-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند0تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 12/12/98میباشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
10- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir       
 داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل داشتن رتبه 1 یا 2 رشته نیرو  از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی میباشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها