شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی تاریخ /25/مردادماه /13991- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
2- نشانی دستگاه مناقصه گزار: بندر عباس- کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ - تلفن  10-33592201  (076)
3  - موضوع  مناقصه : اجرای مسیر جدید کانال کنترل سیلاب و هدایت آبهای سطحی سایت شمالی
4 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 10،600،000،000ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مناقصه گزار
5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 1،500،000ریال  به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز گردد.
6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 25/5/ 99 لغایت پایان وقت اداری1/6/99
7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و بارگزاری اسناد در سامانه ستادحداکثرتا پایان وقت اداری مورخ15/6/99
8- زمان و محل بازگشایی پاکات:  بازگشایی پاکات راس ساعت 00/11 مورخ16/6/99در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
9-کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند0تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 25/5/99میباشد.اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
10- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir      
 داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه 3 رشته آب یا پایه 3 رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها